Committees

Denetimden Sorumlu Komitenin Görev Ve Çalışma Esasları

Amacı

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğini, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğini Yönetim Kuruluna raporlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Üyeleri

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinden oluşur. Şirketin mali işler müdürü Denetimden Sorumlu Komite ile Şirket arasındaki koordinasyonun sağlanması ile görevlidir. Mevcut komite üyeleri:

 • ZİYA MEHMET GÜNAL (Başkan)


 • CAN ÖZDEMİR (Üye)

 • Görev ve Yetkileri

  Denetimden sorumlu komite; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
  Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
  Bağımsız denetim kuruluşu; Şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce Şirket yönetimine ilettiği SPK’nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları, derhal denetimden sorumlu komiteye yazılı olarak bildirir.
  Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.
  Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
  Denetimden sorumlu komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Denetimden sorumlu komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
  Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunar. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
  Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları

  Amacı

  Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi fonksiyonlarını da yerine getirir.

  Üyeleri

  Kurumsal Yönetim Komitesi icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi veya muadili de komitede görevlendirilir. Komitenin Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür Komitede görev alamaz. Mevcut komite üyeleri:

 • CAN ÖZDEMİR (Başkan)

 • ZİYA MEHMET GÜNAL (Üye)


 • Levent DEMİRER (Üye)


 • Faruk BOSTANCI


 • Görev ve Yetkileri

  Kurumsal Yönetim ile ilgili:

  Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
  Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetir.
  Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
  Aday Gösterme ile ilgili:

  Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
  Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
  Yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere Yönetim Kuruluna bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar. Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, esas sözleşme ve mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Komiteye verir.
  Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşalma olduğu takdirde, asgari bağımsız yönetim kurulu üyesi sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Komite, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.
  Ücretlerle ilgili:

  Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulama esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
  Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
  Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları

  Amacı

  Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur.

  Üyeleri

  Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Konusunda uzman kişiler de komitede görevlendirilebilir. Komitenin Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür Komitede görev alamaz. Mevcut komite üyeleri:

 • ZİYA MEHMET GÜNAL (Başkan)


 • LEVENT DEMİRER (Üye)


 • CAN ÖZDEMİR (Üye)

 • Görev ve Yetkileri

  Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
  Risk yönetim sistemini yılda en az bir kez gözden geçirir.
  Komite yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.
  Rapor, Şirketin bağımsız denetçisine de gönderilir.

   

  Auditing Committee

  Name & L. Name Position Profession The Duties Taken on  During the Last 5 Year Other Duties Taken On in other companies Capital Share in the Company (%) Share Group represented Whether he/she is independent member of the board Committees in which he/she takes part and position
  AHMET SELAMOĞLU MEMBER OF THE BOARD ACADEMICIAN(PROF.DR.) MEMBER OF THE BOARD AN ACADEMICIAN 0 Independent Member Chairman of the Auditing Committee
  HÜSEYİN BAYAZIT MEMBER OF THE BOARD BUSINESS ADMINISTRATION MEMBER OF THE BOARD CONSULTANT

  (ADVISOR)

  0 Independent Member Member of the Auditing Committee

  Corporate Management Committee

  Name & L. Name Position Profession The Duties Taken on  During the Last 5 Year Other Duties Taken On in other companies Capital Share in the Company (%) Share Group represented Whether he/she is independent member of the board Committees in which he/she takes part and position
  HÜSEYİN BAYAZIT MEMBER OF THE BOARD BUSINESS ADMINISTRATION MEMBER OF THE BOARD CONSULTANT

  (ADVISOR)

   

  0 Independent Member Corporate Management Committee Chairman
  SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER MEMBER OF THE BOARD BUSINESS ADMINISTRATION MEMBER OF THE BOARD MEMBERSHIPS IN THE BOARDS OF AFFLILIATED COMPANIES AND SUBSIDIARIES 0 GROUP A Not an Independent Member Member of the Corporate Management Committee
  AHMET SELAMOĞLU MEMBER OF THE BOARD ACADEMICIAN(PROF.DR.) MEMBER OF THE BOARD AN ACADEMICIAN 0 Independent Member Member of the Corporate Management Committee
  AYSEL UZUN MEMBER OF THE BOARD BUSINESS ADMINISTRATION IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.CORPORATE SECRETARY 0 Not an Independent Member Member of the Corporate Management Committee

  Committee for Early Determination of the Risk

  Name & L. Name Position Profession The Duties Taken on  During the Last 5 Year Other Duties Taken On in other companies Capital Share in the Company (%) Share Group represented Whether he/she is independent member of the board Committees in which he/she takes part and position
  AHMET SELAMOĞLU MEMBER OF THE BOARD ACADEMCIAN(PROF.DR.) MEMBER OF THE BOARD AN ACADEMICIAN 0 Independent Member Chairman of  Committee for Early determination of Risk
  SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER MEMBER OF THE BOARD BUSINESS ADMINISTRATION MEMBER OF THE BOARD MEMBERSHIPS IN THE BOARDS OF AFFLILIATED COMPANIES AND SUBSIDIARIES 0 GROUP A Not an Independent Member Member of Committee for Early Determination of Risk
  HÜSEYİN BAYAZIT MEMBER OF THE BOARD BUSINESS ADMINISTRATION MEMBER OF THE BOARD CONSULTANT

  (ADVISOR)

  0 Independent Member Member of Committee for Early Determination of Risk